Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №5 in 2017

Physics and mathematics
Chemical sciences
Biological sciences
Engineering
Gurkina E.D., Belov Y.S.
Sadyrbaeva A.S., Eskendirov M.Z., Usipbaev U.A., Asylbek G.U., Asylbek N.U.
Spirina E.A., Saulina T.A.
Buzhinskaya N.V., Poroshin I.A.
Korotkova E.V., Belov Y.S.
Teaching Science
Timofeeva N.B., Kovaleva V.A.
Agricultural Science
Medical sciences
Kharkov E.I., Filimonova L.A., Balashova N.A., Tsibulskaya N.Y., Borisenko N.A., Yaskevich R.A.
Okulova I.I., Shimov K.I., Ismailov A.M., Chernoschekov F.V., Bilalova L.F., Rybina V.A., Chobal Y.M., Suvorova O.A., Makarova E.A., Khodyreva T.O., Ryabova E.N.
Gabdrakhmanova I.D., Sakhibgareev A.S., Khisamova V.A.
Pastukhov A.D., Suslov N.S.
Fedotova Y.M., Kostyukova Y.I.
Economics
Zakharova E.A., Vladimirova A.S.
Kurkina M.P., Martyushova L.A.
Zakharova E.A., Vladimirova A.S.
Philosophy of Science
Philology
History of Science
Kashapov A.R., Ponomareva D.V., Pavlova A.A., Nesterets A.A.
Kalimanova N.P., Ponomareva D.V., Pavlova A.A., Nesterets A.A.
Demkov A.V., Ponomareva D.V., Pavlova A.A., Nesterets A.A.
Psychological Science
Political science
Jurisprudence
Cultural
Lunchenko M.S., Malyar V.V.
Arts
Architecture
Konstantinova A.A.
Prigotskaya V.L., Dorodnyaya N.N., Antonov A.M.
Konstantinova A.A., Ergina Y.N., Zalyvskaya O.S.