Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №1 in 2023

Physics and mathematics
Chemical sciences
Biological sciences
Engineering
Volkhonskiy A.N., Makarov D.S., Bulgakova E.I.
Volkhonskiy A.N., Chuprinina A.S., Paduchikh D.V.
Laryukhin V.S., Terentev Y.A., Babachanakh A.V., Balabanov V.K., Koledov V.V., Malinetskiy G.G., Smolin V.S., Drozdov B.V., Sysoev M.A., Aseev V.V., Anpiloov I.S., Tokarenko D.S., Vartanov O.V.
Teaching Science
Medical sciences
Pervushin V.V., Kasenkova V.D., Pakhomova Z.V.
Lokun N.V., Pochinchuk K.A.
Stankevich A.S., Tsoy A.Y., Nosirov A.N.
Tsoy I.E., Voksina A.A., Shungaev C.B., Zakharchenko E.V., Toloknova A.S., Sementsov I.V.
Economics
Sociological Science
Philology
Psychological Science
Geographical Sciences
Jurisprudence