Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №4 in 2014

Physics and mathematics
Chzhan F.F., Shi K.Sh., Shi K.Sh., Shi K.Sh., Sin S.S., Erofeeva G.V.
Erofeeva G.V., Syuy Sh.Sh., Tszan Kh.Kh., Go Yu.Yu.
Erofeeva G.V., Erofeeva G.V., Li Ch.L., Tszya Ts.Ts.
Biological sciences
Kuznetsov A.A., Korelskaya I.E.
Engineering
Abramova L.V., Aleshko R.A., Batrakov N.M., Gurev A.T., Shoshina K.V., Schenikov V.S.
Abramova L.V., Aleshko R.A., Batrakov N.M., Gurev A.T., Shoshina K.V., Schenikov V.S.
Teaching Science
Tsokolaeva K.K., Gogitsaeva O.U.
Temirova M.M., Gogitsaeva O.U.
Kalmykov R.K., Kamaletdinova E.V.
Medical sciences
Elkina N.A., Kuznetsova Yu.E., Morozova A.A., Redozubova E.V.
Economics
Sociological Science
Philology
Psychological Science
Kochisov V.K., Gadelshin A.V.
Kurzanov S.S., Gogitsaeva O.U.
Geographical Sciences
Pivovarov A.O., Livchenko E.N.
Cultural
Architecture
Nushtaeva S.A., Nushtaeva A.V.