Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №3 (part 1) in 2018

Physics and mathematics
Petropavlovskaya A.V., Petropavlovskiy V.M.
Arzumanyan A.G., Ramazanov K.M.
Bavinov M.A., Milostyvaya V.V., Grishanina O.A., Simonovsky A.Y.
Zhukova V.A., Mironyan O.G., Fedorenko A.A.
Pushka V.S., Matveeva T.A., Svetlichnaya V.B., Sokolova A.V.