Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

Issue №1 in 2016

Biological sciences
Engineering
Valeeva M.F., Schelokova L.S.
Teaching Science
Agricultural Science
Medical sciences
Styazhkina S.N., Klimentov M.N., Zhuykova P.V., Zyamilova A.I., Perevozchikova E.A., Ponomareva V.L.
Styazhkina S.N., Rzhantsova L.A., Mukhutdinova K.I.
Economics
Torgunakova A.V., Khachaturova S.S.
Philology
Psychological Science
Political science
Jurisprudence